REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR. THIEL WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

-wraz z regulaminem sklepu internetowego DR. THIEL oraz polityką prywatności-

 

 • §1. Definicje i postanowienia ogólne
 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy dokument regulujące warunki świadczenia przez E-sklep usług drogą elektroniczną, ogólne warunki korzystania ze Sklepu i warunki umów zawieranych na odległość przy jego użyciu, jak również zasady przetwarzania przez E-sklep danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z usług E-sklepu świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności przed złożeniem zapytania przy użyciu formularza kontaktowego lub dokonaniem zakupów w Sklepie.
 • Portal – strona internetowa wraz z zakładkami i funkcjonalnościami zamieszczona pod adresem internetowym: http://pl.dr-thiel.net/.
 • E-sklep – oznacza podmiot prowadzący Portal, stanowiący usługodawcę w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz sprzedawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, którym pozostaje: THIEL GMBH, zarejestrowana w niemieckim Rejestrze Handlowym dla spółek kapitałowych prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Jenie, w Niemczech, pod numerem 107991, z siedzibą w miejscowości Apolda (kod pocztowy: D-99510), przy ul. Florian-Geyer-Str. 1, Niemcy,

 

działająca w Polsce poprzez swój oddział:

DR. THIEL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

adres: Os. Kasztanowe 16, 70-895 Szczecin,

NIP: 30200001659        REGON:321359528         KRS:0000456762

 

adres elektroniczny: biuro@pl.dr-thiel.net                                           nr tel.: 509 349 531; fax: 91 88 65 498

 

 • Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu,
 • Sklep – platforma sprzedażowa prowadzona przez E-sklep przy posłużeniu się Portalem, umożliwiająca Klientom nabywanie na odległość Towarów oferowanych przez E-sklep,
 • Klient – osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera umowę sprzedaży z E-sklepem przy użyciu Sklepu. Klient będący osobą fizyczną, który korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem,
 • Usługa – usługę świadczoną przez E-sklep drogą elektroniczną przy posłużeniu się Portalem, w zakresie umożliwiającym jego użytkownikom i klientom:
 1. zapoznawanie się z ofertą E-sklepu oraz stosowanym przez niego cennikiem,
 2. kontaktowanie się z E-sklepem za pośrednictwem zamieszczonego w Portalu formularza,
 3. składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży przy użyciu Sklepu zamieszczonego na Portalu.
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje informacje, do przedstawienia których E-sklep jest zobowiązany na podstawie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Do korzystania z Usług świadczonych przez E-sklep konieczne jest dysponowanie przez użytkowników oraz klientów, na wykorzystywanych urządzeniach, system operacyjnym: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszymi wersjami, jedną z popularnych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, czy też Opera). W celu pełnego wyświetlania treści zamieszczonych na Portalu konieczne jest aktywowanie funkcji Javascript oraz obsługi plików cookies.
 3. E-sklep informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Portalu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zabronione.
 4. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaprzestając korzystania z Portalu lub rezygnując z zakupu w Sklepie,
  a następnie wyłączając dostęp ze swojej przeglądarki internetowej do Portalu.

 

 • §2.

Obowiązki informacyjne wymagane przez ustawę o prawach konsumenta

-dotyczy Sklepu-

 

 1. E-sklep oświadcza, co następuje:
  1. wszystkie istotne postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu, tj. nazwa sprzedawanego towaru, jego cena, warunki płatności, dostawy i koszty dostawy, wyświetlane są na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia, na podstronie „Przegląd zamówienia”.
  2. cechy i właściwości sprzedawanego Towaru określa informacja handlowa wyświetlana przed przejściem do podstrony „Sprawdzić zamówienie i potwierdzić”. Klient przed potwierdzeniem złożenia zamówienia powinien zweryfikować, czy wyświetlane na tej podstronie dane odpowiadają oczekiwanemu przez niego towarowi, jego ilości oraz warunkom transakcji.
  3. E-sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z umową, tj. pozbawiony wad.
  4. Klientowi przysługują przewidziane prawnie uprawnienia, w szczególności z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).
 2. Wszystkie towary oferowane przez E-sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie użyte w Sklepie nazwy towarów, marek, jak również znaki graficzne czy fotografie, pozostają własnością producentów lub dystrybutorów oferowanych towarów i objęte są prawami autorskimi, a umieszczone zostały na Portalu wyłącznie w celu poinformowania i oznaczenia sprzedawanego asortymentu.
 4. Informacje podawane na Portalu i w Sklepie, w tym również dotyczące ceny towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. E-sklep nie skonstruował, ani nie zobowiązał się do przestrzegania odrębnego od Regulaminu, dobrowolnego zbioru zasad postępowania przedsiębiorców, tj. tzw. kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 • §3.
  Warunki realizacji zamówienia

-dotyczy Sklepu-

 

 1. E-sklep za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość towarów znajdujących się w jego ofercie. Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na podstronach Sklepu dotyczących poszczególnych towarów.
 2. Klient może za pośrednictwem Sklepu składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient zamawiając produkty w E-sklepie:
 4. a)  wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość;
 5. b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 6. c) sposób dostawy.
 7. Klient zamawia Towar przez dodanie wybranych pozycji do Koszyka w drodze kliknięcia ikony „dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Klient musi ostatecznie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji przedstawionych tam warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie E-sklepowi przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, E-sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, obejmujące: potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na Trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta, aktualną na moment złożenia zamówienia treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, podane dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 11. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
 12. a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 13. b) osobiście w siedzibie E-sklepu.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura ta jest dołączana do dostarczanego Towaru lub przesyłaną odrębną korespondencją, w tym elektroniczną – jeżeli są spełnione wymogi określone prawem.
 15. E-sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień  w odniesieniu do wskazanych przez E-sklep produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 16. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców E-sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, E-sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany przez Klienta.
 17. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, E-sklep może zaproponować Klientowi:
 18. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta E-sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 19. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym E-sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 20. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia,  której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 21. W przypadku braku w  magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, E-sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry E-sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 11 ust. 1.
 22. E-sklep wstrzymuje realizację zamówienia, jeżeli składając je Klient nie podał mu wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia, o które E-sklep zapytywał w trakcie jego składania. W takim przypadku E-sklep wezwie Klienta, o ile jest to możliwe, do poprawienia lub uzupełnienia tych danych, a w przypadku bezskuteczności tego wezwania, anuluje zamówienie. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

 • §4
  Ceny produktów

-dotyczy Sklepu-

 

 1. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze:
 2. a)   zawierają podatek VAT  i podawane są w złotych polskich;
 3. b)   nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 4. W przypadku, kiedy wartość zamówienia w Koszyku będzie mniejsza/równa kwocie 90 zł netto, doliczana jest opłata za przygotowanie produkcji 15 zł netto.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia i wskazaniu danych adresowych.
 7. Koszty przesyłki kształtują się w zależności od wielkości zamówienia i określone są w poniższej tabelce:
Wartość zam Netto: 0,0 zł – 900,0 zł 900,01 zł – 1500,0 zł 1500,01 – 1999,99 zł od 2000,0 zł
koszt transportu Netto: 30,0 zł 60,0 zł 90,0 zł dostawa gratis
Wartość zam Brutto: 0,00 zł – 1107,0 zł 1107,01 – 1845,0 zł 1845,01 – 2459,99 zł od 2460,0 zł
Koszt transportu brutto:(VAT 23%) 36,90 zł 73,80 zł 110,7 zł dostawa gratis

 

Wyjątkiem są zamówienia ponadgabarytowe jak np. plandeki zwijane wraz z rurą, których koszt przesyłki kalkulowany jest zawsze osobno. Przy zamówieniach powyżej 2000 zł netto koszty przesyłki pokrywa E-sklep.

 1. E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 • §5
  Modyfikacja zamówienia

-dotyczy Sklepu-

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez E-sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez E-sklep. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 11 ust. 1.
 2. Zmian można dokonywać kontaktując się z E-sklepem.

 • §6
  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

-dotyczy Sklepu-

 

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
 2. a)      gotówką, podczas odbierania przedmiotu zamówienia w siedzibie E-sklepu;  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej E-sklepu;
 3. b)      gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (za pobraniem). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej E-sklepu;
 4. c)      przelewem bankowym. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez E-sklep potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy E-sklepu.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez E-sklep potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy E-sklepu.

 

 • $7
  Czas realizacji zamówień

-dotyczy Sklepu-

 

 1. E-sklep może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Informacja taka to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie E-sklepu. Wyboru sposobu dostawy, w tym również wyboru firmy kurierskiej dostarczającej Towar, dokonuje Klient.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. W przypadku gdy to Klient dokonuje wyboru firmy kurierskiej dostarczającej Towar, E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy spowodowanej niewywiązaniem się przez nią z zawartych umów dotyczących obsługi przewozowej i pocztowej.
 5. Z uwagi na treść regulaminów stosowanych przez firmy kurierskie, celem zachowania uprawnień odszkodowawczych w razie powstania szkody w czasie pomiędzy wysłaniem przesyłki przez E-sklep, a jej odbiorem przez Klienta, przed odbiorem przesyłki Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W szczególności Klient w obecności przewoźnika powinien sprawdzić, czy zamówiony towar jest wolny od wad fizycznych, tj. pozbawiony uszkodzeń czy ubytków, które mogły powstawać w wyniku nieprawidłowego transportu, a także czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub jej dostarczenia w opakowaniu zastępczym czy naruszonym, należy odmówić odbioru przesyłki, spisać w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z E-sklepem.

 

 • $8

Tolerancje wymiarów

W przypadku tkanin mogą powstać różnice w następującym obszarze:

– Odstępstwa po przekątnej                          +/- 1,5% szerokości tkaniny

– Odstępstwa od długości                +/- 3% długości tkaniny

– Odstępstwa podczas obrabiania             +/- 3% gotowych wymiarów

– Odstępstwa od wymiarów

w tekstyliach po obszyciu                            +/- 1,5% wyjściowych wymiarów

 

 • $9
  Warunki reklamacji

-dotyczy Sklepu-

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez E-sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. E-sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w § 10, w razie stwierdzenia wady fizycznej sprzedanego Towaru, Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym.
 3. Celem realizacji uprawnień określonych w ust. 2, Klient może złożyć reklamację pocztą tradycyjną na adres E-sklepu lub adres e-mail E-sklepu wskazany w § 1. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać opis wady oraz żądanie Klienta, jak również dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru w Sklepie.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że E-sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez E-sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez E-sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, E-sklep zwraca na rzecz Klienta równowartość ceny towaru oraz kosztów dostawy w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez Klienta wadliwego towaru.
 7. E-sklep ustosunkowuje się do zawiadomienia o wadach w terminie 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku.

 

 • $10
  Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez E-sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. E-sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 3. a)     korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a E-sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do E-sklepu;
 4. b)     korzystając z uprawnień przysługujących  mu od E-sklepu w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

 • $11
  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

-dotyczy Sklepu-

 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
 2. a)      kontaktując się z E-sklepem;
 3. b)      samodzielnie anulując zamówienie na stronie E-sklepu.

W przypadku anulowania zamówienia po wpłacie ceny towarów, E-sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w sposób wskazany przez Klienta. Jeżeli zwrot należności wiąże się z poniesieniem kosztów, Klient jest zobowiązany do ich pokrycia. E-sklep może również potrącić je ze zwracanych należności.

 1. Klient-konsument, z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 9, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość o określonej wyżej treści na adres: biuro@pl.dr-thiel.net. E-sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zawiadomi Klienta o skutecznym złożeniu tego oświadczenia w formie zwrotnej informacji pisemnej lub e-mail.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta-Konsumenta od umowy, E-sklep zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym E-sklep został powiadomiony o odstąpieniu. Zwrotu płatności E-sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. E-sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez E-sklep, E-sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar E-sklep lub przekazać towar osobie upoważnionej przez E-sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Jako miejsce dokonywanie zwrotu towaru wskazuje się adres: Kasztanowe 16, 70-895 Szczecin. Zwrot osobisty pod tym adresem jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania niezwłocznego wykonywania usługi ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 9. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. m.in. biżuteria spersonalizowana.
 11. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • $12
  Promocje

-dotyczy Sklepu-

 

 1. Na stronach E-sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach  (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
 2. a)      promocje produktowe – obniżające cenę produktu, zgodnie z rabatem, kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu.
 3. b)      promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji.
 4. c)      pakiety promocyjne: przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji.
 5. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami E-sklepu, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 

 • $13
  Dane osobowe – informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

E-sklep przestrzega wymogów i dopełnia obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), określanym w niniejszym Regulaminie jako „RODO”.

 

Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik lub Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przekazywanych przez niego danych osobowych na zasadach określonych w jego treści.

 

Wypełniając obowiązek przewidziany RODO oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wskazujemy Państwu, co następuje:

 

I.

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa w ramach korzystania ze sklepu internetowego DR. THIEL lub strony internetowej http://pl.dr-thiel.net, pozostaje:

 

 1. THIEL GMBH, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym dla spółek kapitałowych prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Jenie, w Niemczech, pod numerem 107991, z siedzibą w miejscowości Apolda (kod pocztowy: D-99510), przy ul. Florian-Geyer-Str. 1, Niemcy,

 

działająca w Polsce poprzez swój oddział:

 

DR. THIEL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

adres: Os. Kasztanowe 16, 70-895 Szczecin,

NIP: 30200001659        REGON:321359528         KRS:0000456762

 

Możecie się Państwo skontaktować z administratorem danych osobowych przy użyciu następujących środków:

 

– pisemnie – kierując korespondencję na wyżej wskazany adres stacjonarny oddziału w Polsce,

 

– elektronicznie – kierując wiadomość elektroniczną przy użyciu formularza zapytań zamieszczonego na stronie internetowej E-sklepu lub też na adres poczty elektronicznej (adres elektroniczny): biuro@pl.dr-thiel.net

 

– telefonicznie lub faksem na numery telefonów: tel.: 509 349 531; fax: 91 88 65 498

 

II.

 

W ramach działania sklepu internetowego oraz formularza zapytania umieszczonego na stronie internetowej gromadzimy dane, które przede wszystkim pochodzą od Państwa lub od podmiotów umocowanych przez Państwa do ich przekazania. Dane te obejmują co najmniej:

 

1) Państwa nazwisko, adres poczty elektronicznej, ew. numer telefonu – w przypadku skorzystania z formularza zapytań,

 

2) dane potrzebne do wystawienia faktury, których zakres określają przepisy prawa; dane odbiorcy przesyłki zawierającej zamówiony towar, w tym imię, nazwisko, adres – w przypadku skorzystania ze sklepu internetowego.

 

Ponadto, może się zdarzyć, że będziemy gromadzić statystyki Państwa obecności i aktywności w sklepie internetowym przy użyciu tzw. cookies.

 

W przypadku nawiązania kontaktu drogą tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej, gromadzimy również pochodzące od Państwa wiadomości, wydruki lub dokumenty.

 

Podanie danych wskazanych wyżej w punktach 1) i 2) jest konieczne dla skorzystania z formularza zapytań oraz dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym, jak również wykonania zawartych przez nas z Państwem umów.

 

III.

 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów, w tym również dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania składane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym przedstawiania ofert na żądanie złożone w ten sposób,
 • rozpatrywania reklamacji klientów,
 • prowadzenia wewnętrznych statystyk dotyczących działalności strony internetowej oraz sklepu internetowego.
 • marketingu związanego z prowadzoną przez nas działalnością.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przede wszystkim Państwa zgoda lub też zgoda wyrażona przez umocowaną przez Państwa osobę (art. 6 pkt 1 lit. a RODO), niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem (art. 6 pkt 1 lit. b RODO), jak również niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas w charakterze administratora pozostaje realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego, jak również ustalanie, zabezpieczenie lub dochodzenia roszczeń.

 

IV.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są przede wszystkim podmioty współpracujące z nami w zakresie:

– przechowywania naszych danych informatycznych na zewnętrznych serwerach, w tym stanowiących wystawiane faktury oraz dokumenty magazynowe,

– obsługi księgowej lub prawnej, wówczas gdy jest to uzasadnione koniecznością realizacji obowiązków przewidzianych ustawą (np. rozliczenia i udokumentowania usługi) lub też dochodzeniem przez nas roszczeń lub obroną przed nimi,

– dostarczania nam towarów – wówczas gdy jest to konieczne dla rozpatrzenia zgłoszonych przez Państwa roszczeń z gwarancji udzielanej przez producenta Towaru,

– przesyłania i doręczania zamówionych towarów lub korespondencji.

 

Z podmiotami zapewniającymi naszą obsługę księgową lub prawną, jako podmiotami przetwarzającymi, posiadamy zawarte umowy dotyczące przekazania danych osobowych, wymagane przez przepisy RODO.

 

Ponadto, dane te mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy publicznej w zakresie posiadanych przez nie kompetencji (np. organom postępowania karnego).

 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

 

Administrator nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia tego rodzaju danych za pośrednictwem formularza zapytań lub sklepu internetowego, będą one podlegały usunięciu.

 

V.

 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji i rozliczenia Państwa zapytań lub zawartych umów sprzedaży, a ponadto w okresie wymaganym przez ustawę co do przechowywania ksiąg rachunkowych prowadzonej działalności gospodarczej. Po tym czasie, dane będą podlegać usunięciu, jednak mogą być dalej przetwarzane jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone lub niezbędne dla wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, rozliczenia usług, zabezpieczenia przysługujących nam roszczeń lub obrony przed nimi.

 

VI.

 

Na podstawie RODO przysługują Państwu konkretne uprawnienia, o których jesteśmy zobowiązani Państwa poinformować. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

 

 • możecie Państwo żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, co obejmuje uzyskanie od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane, dodatkowych informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO, jak również kopii danych osobowych podlegających przetworzeniu. Wydanie pierwszej kopii jest bezpłatne, za kolejne pobierana będzie opłata.

 

 • jesteście Państwo uprawnieni do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli są nieprawidłowe, jak również ich uzupełnienia.

 

 • przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), a my jesteśmy zobowiązani do ich niezwłocznego usunięcia w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO, tj. wówczas gdy: a) Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wnieśliście Państwo skutecznie sprzeciw; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje Państwu wówczas, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlegamy; c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • możecie Państwo żądać również ograniczenia przetwarzania danych lub też wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 i 21 RODO.

 

Skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania wiąże się z ograniczeniem przetwarzania tych danych przez nas i przysługuje wówczas, gdy: a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania opartego na podstawie niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na cele marketingu bezpośredniego, po złożeniu przez Państwa sprzeciwu, dane te nie będą już przetwarzane w tym celu.

 

 • jesteście Państwo uprawnieni do przeniesienia danych osobowych, zarówno poprzez wydanie Państwu tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, jak również poprzez ich przekazanie wskazanej przez Państwa osobie trzeciej.

 

Ponadto, przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania Państwa danych.

 

Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym pozostaje:

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

VII.

 

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym i w zakresie wyżej wskazanych danych, warunkiem zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy.

 

VIII.

 

Powierzane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

IX.

 

W ramach świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną stosujemy adekwatne i możliwie najpełniejsze środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione, a w szczególności:

– rozwiązania organizacyjne ograniczające ryzyko wystąpienia naruszeń danych osobowych,

– zabezpieczenia fizyczne oraz informatyczne serwerów, na których są przechowywane dane osobowe,

– szyfrowanie pobieranych i przesyłanych danych informatycznych przy użyciu technologii SSL.

 

 • $14
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez E-sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. E-sklep dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w były na najwyższym poziomie, jednakże E-sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 4. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomość e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w E-sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-sklepu  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie E-sklepowi statystyk swojej obecności i aktywności w E-sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług E-sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z E-sklepu.
 10. Użytkownikowi Portalu oraz Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu jednego ze środków porozumiewania się z E-sklepem, wskazanych w § 1 powyżej. E-sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 12. E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez E-sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://pl.dr-thiel.net zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 13. Spory mogące wyniknąć na tle świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zapytań, sprzedaży towarów w ramach prowadzonego sklepu internetowego, jak również ze stosowania niniejszego Regulaminu, w przypadku sporów z klientami niebędącymi konsumentami, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby E-sklepu. W przypadku sporów z klientami będącymi konsumentami, zastosowanie znajduje właściwość określona w przepisach obowiązującego prawa, przy czym klient taki ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl, oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tam gdzie: * – należy wprowadzić indywidualnie właściwe dane.