Regulamin

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM DR. THIEL
(REGULAMIN)

 

Sklep internetowy DR. THIEL działający pod adresem http://pl.dr-thiel.net (zwany dalej: „E-sklep”) jest platformą prowadzoną przez:
Dr. Thiel GmbH SP. Z O.O. Oddział W Polsce  adres: Os. Kasztanowe 16, 70-895 Szczecin
NIP:30200001659        REGON:321359528         KRS:0000456762

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://pl.dr-thiel.net
 2. Klient zamawiając produkty w E-sklepie:

a)    wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość;

b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;

c) sposób                dostawy.

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie E-sklepowi przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, E-sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem E-sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3.
 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

b) osobiście w siedzibie E-sklepu.

 1. E-sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień  w odniesieniu do wskazanych przez E-sklep produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 2. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców           E-sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, E-sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, E-sklep może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta             E-sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym E-sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia,  której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. W przypadku braku w  magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, E-sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry      E-sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

§ 2
Ceny produktów

 1. E-sklep zamieszcza informacje o produktach  na stronie internetowej E-sklepu  i sprzedaje te produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:

a)    zawierają podatek VAT  i podawane są w złotych polskich;

b)   nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 1. W przypadku, kiedy wartość zamówienia w Koszyku będzie mniejsza/równa kwocie 90 zł netto, doliczana jest opłata za przygotowanie produkcji 15 zł netto.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej E-sklepu.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia i wskazaniu danych adresowych.
 4. Koszty przesyłki kształtują się w zależności od wielkości zamówienia i określone są w poniższej tabelce:
Wartość zam Netto: 0,0 zł – 900,0 zł 900,01 zł – 1500,0 zł 1500,01 – 1999,99 zł Ab 2000,0 zł
koszt transportu Netto: 30,0 zł 60,0 zł 90,0 zł od 2460,0 zł
Wartość zam Brutto: 0,00 zł – 1107,0 zł 1107,01 – 1845,0 zł 1845,01 – 2459,99 zł dostawa gratis
Koszt transportu brutto:(VAT 23%) 36,90 zł 73,80 zł 110,7 zł dostawa gratis

 

 

Wyjątkiem są zamówienia ponadgabarytowe jak np. plandeki zwijane wraz z rurą, których koszt przesyłki kalkulowany jest zawsze osobno. Przy zamówieniach powyżej 2000 zł Netto koszty przesyłki pokrywa E-sklep.

 1. E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 3
Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez E-sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez E-sklep. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9.
 2. Zmian można dokonywać kontaktując się z E-sklepem.


§ 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a)      gotówką, podczas odbierania przedmiotu zamówienia w siedzibie E-sklepu;  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej E-sklepu;

b)      gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (za pobraniem). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej E-sklepu;

c)      przelewem bankowym. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez E-sklep potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy E-sklepu.

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez E-sklep potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy E-sklepu.

 

§ 5
Czas realizacji zamówień

 1. E-sklep może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Informacja taka to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie E-sklepu.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy spowodowanej niewywiązaniem się przez operatorów tj. Pocztę Polską oraz firmy kurierskie z zawartych umów dotyczących obsługi przewozowej i pocztowej.

§ 6

 Tolerancje wymiarów

W przypadku tkanin mogą powstać różnice w następującym obszarze:

– Odsępstwa po przekątnej                          +/- 1,5% szerokości tkaniny

– Ostępstwa od długości                +/- 3% długości tkaniny

– Odsępstawa podczas obrabiania             +/- 3% gotowych wymiarów

– Odstępstwa od wymiarów

w tekstyliach po obszyciu                            +/- 1,5% wyjściowych wymiarów

§ 7
Warunki reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi E-sklep o stwierdzonej niezgodności.
 2. E-sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby E-sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres siedziby E-sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W przypadku uznania reklamacji za zasadną E-sklep zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. W przypadku dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia przesyłką opłacaną za pobraniem lub dostarczenia przedmiotu zamówienia do E-sklepu, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 9.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odbierany jest w siedzibie E-sklepu, reklamacje należy składać osobiście w  E-sklepie lub w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta E-sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8
Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez E-sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. E-sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a)     korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a E-sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do E-sklepu;

b)     korzystając z uprawnień przysługujących  mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 

§ 9
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:

a)      kontaktując się z E-sklepem;

b)      samodzielnie anulując zamówienie na stronie E-sklepu.

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-sklepie produkt.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 2  może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 2, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a)      w siedzibie E-sklepu – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 10 dni od odbioru zamówienia;

b)      po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem w ciągu 10 dni kalendarzowych od odbioru. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres E-sklepu.

 1. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 2. E-sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 3. Zamówienia niestandardowe nie podlegają zwrotowi, chyba, że wykazują wady, bądź różnią się od ustaleń zawartych w zamówieniu. Zastrzeżenie to nie dotyczy, klientów, o których mowa w ust. 2.

 

 

 

§ 10
Zwrot należności Klientom

 1. E-sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a)      anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b)      zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w E-sklepie i było uprzednio opłacone z góry;

c)      uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. E-sklep dokona zwrotu pieniędzy na  rachunek bankowy Klienta.
 2. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania E-sklepowi numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle E-sklepowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 3. E-sklep nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego.


§ 11
Promocje

 1. Na stronach E-sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach  (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a)      promocje produktowe – obniżające cenę produktu, zgodnie z rabatem, kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu.

b)      promocje wartościowe- obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub newsletter.

c)      pakiety promocyjne: przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji.

 1. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami E-sklepu, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 

§ 12
Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w E-sklepie.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania z E-sklepu, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez E-sklep.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest E-sklep.
 4. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych.
 5. Klienci E-sklepu  mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 13
Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter)        E-sklepu.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez E-sklep korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za informując o tym E-sklep.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. E-sklep dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w były na najwyższym poziomie, jednakże E-sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomość e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w E-sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-sklepu  używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie            E-sklepowi statystyk swojej obecności i aktywności w E-sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług E-sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z E-sklepu.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku.
 10. E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez E-sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://pl.dr-thiel.net zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.